ANBI

Officiële naam: Stichting Hart voor ons Allemaal
Publiek bekende naam: Stichting Hart voor ons Allemaal

Kamer van Koophandel nummer: 78079764
RSIN: 861257418
Postadres: Hanoidreef 180, 3564 HR Utrecht
Mail adres: info@hartvooronsallemaal.nl
Telefoonnummer: 0684597976
Bereikbaar: ma-vr 10:00-18:00, weekend niet bereikbaar.

Doelstelling (volgens statuten en andere interne regelgeving)

  • het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen die behoeftig zijn, zowel op financieel als op sociaal gebied, alsmede het verbinden van mensen op cultureel gebied in het algemeen.
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn en in brede zin gericht op het bereiken van de doelstelling van de stichting

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het verkrijgen van financiële middelen zoals giften, schenkingen, donaties, subsidies

en overige middelen;

  • het verstrekken van voedselpakketten om te ontlasten in financiële zorg alsmede aanbieden van inboedel, spullen;
  • het verstrekken van persoonlijke begeleiding op maat op allerhande vlakken;
  • het organiseren van evenementen van sociale, sportieve dan wel educatieve aard
  • het begeleiden van vrijwilliger

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Link naar hoofdlijnen actuele beleidsplan

Link naar statuten

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders

Het bestuur krijgt geen financiële beloning voor zijn werkzaamheden. Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat gaande is in de stichting. Het bestuur consulteert regelmatig, maar minimaal drie keer per jaar, over de voortgang van de activiteiten en de stichting. Vrijwilligers kunnen zaken aandragen voor de consultatie of deelnemen voor relevante onderwerpen.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Fatima Yaakoub
Secretaris: Anne van Bruggen

Het bestuur komt minimaal drie keer per jaar bij elkaar en

Om betrouwbare vrijwilligers te werven doen vrijwilligers samen een training die capaciteiten om dienstbaar te zijn en actieve deelnemer in een proces van gemeenschapsopbouw. Tevens ondertekenen de vrijwilligers een samenwerkingsovereenkomst.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling

De activiteiten zullen als onderdeel van het jaarverslag in maart 2021 worden gepubliceerd.

De balans en de staat van baten en lasten

Dit zal in juli 2021 worden gepubliceerd als het eerste boekjaar van de stichting is afgelopen.